FANDOM


Episode # Title Screenplay Storyboard Director Animation Director Japanese Airdate English Airdate
1 To Go Like a Man Shou Aikawa Tatsuo Sato Nobuyoshi Habara Keiji Gotoh October 1, 1996 February 24, 2003
2 Leave the Blue Earth to Me Shou Aikawa Tatsuo Sato Naoyoshi Kusaka October 8, 1996 February 25, 2003
3 A Goodbye That Came Too Soon Shou Aikawa Kiyotaka Ohata Kiyotaka Ohata
4 Naruhisa Arakawa Itsuro Kawasaki Yoshihiro Oda Akitoshi Maeda
5 Takeshi Shudō Tatsuo Sato Kunihisa Sugishima
6 Shou Aikawa Takao Kato Nobuyoshi Habara
7 Shou Aikawa Dojag-a-gen Naoyoshi Kusaka
8 Shou Aikawa Tatsuo Sato Tamaki Nakatsu Akiharu Ishii
9 Naruhisa Arakawa Itsuro Kawasaki Takahiko Hoshiai
10 Satoru Akahori
 • Dojag-a-gen
 • Masashi Hirota
Naoyoshi Kusaka
11 Hiroyuki Kawasaki
 • Kiyotaka Ohata
 • Rei Nakahara
Yoshihiro Oda
12 Takeshi Shudō Masashi Hirota Naoyoshi Kusaka
13 Shou Aikawa Hisashi Kenchi Seiji Mizushima
14
 • Mamoru Konoe
 • Shou Aikawa
 • Tatsuo Sato
Nobuyoshi Habara Nobuyoshi Habara
15 Shou Aikawa
 • Dojag-a-gen
 • Mitsuyoshi Maeda
Naoyoshi Kusaka
16 Shou Aikawa Tatsuo Sato Yasuhiro Minami Hitoshi Ehara
17 Hiroyuki Kawasaki Yoshihiro Oda
18 Takeshi Shudō Masashi Hirota Naoyoshi Kusaka
19 Naruhisa Arakawa Hiroaki Sakurai Hiroaki Sakurai
 • Akiharu Ishii
 • Keiji Gotoh
20 Mitsuyasu Sakai Dojag-a-gen Yoshimi Katsumata
21 Shou Aikawa Tamaki Nakatsu Takahiko Hoshiai Akitoshi Maeda
22
 • Naruhisa Arakawa
 • Shou Aikawa
Masashi Hirota Mitsuyoshi Maeda
23 Tatsuo Sato Hiroaki Sakurai Nobuyoshi Habara
24
 • Hiroyuki Kawasaki
 • Shou Aikawa
Masashi Hirota Naoyoshi Kusaka
25 Shou Aikawa Tatsuo Sato Hiroaki Sakurai Akitoshi Maeda
26 Shou Aikawa Tatsuo Sato Tatsuo Sato Keiji Gotoh